διασῴζω


διασῴζω
спасаю, сохраняю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.